اخبار فضای مجازی

ایران با ۱۹ مدال قهرمان شد

ایران با ۱۹ مدال قهرمان شد
این دوره از مسابقات امروز شنبه ۱۶ مهرماه با حضور ۱۶۱ تکواندوکاران در ۲ بخش زنان و مردان و در کلیه اوزان برگزار شد که در نهایت نمایندگان ایران موفق به کسب ۱۲ مدال طلا، ۶ نقره و یک برنر شده و در مجموع عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند.
سعیده نصیری، مبینا نعمت زاده، زهرا شیدایی، نرگس میرنوراللهی، زینب اسماعیلی، مهدی حاج موسایی، آرمین هادی پور، رضا کلهر، امیرمحمد بخشی، میرهاشم حسینی، مهران برخورداری و سجاد مردانی ۱۲ مدال طلا، ابوالفضل زندی، فرزان عاشورزاده، محمدحسین یزدانی، مهدی عابدینی، علی نجفی و غزل سلطانی ۶ مدال نقره و ابوالفضل عباسی هم یک برنز برای تیم اعزامی کشورمان کسب کردند.
نتایج کامل ۲۱ تکواندوکار ایران در این رویداد به شرح زیر است:
گروه مردان
وزن ۵۴- کیلوگرم
تعداد شرکت کننده: ۱۳ تکواندوکار
ابوالفضل زندی
دور نخستزندی ۲ – «ناصر فاوضی» از اردن صفرراند اول: ۴ بر صفرراند دوم: ۶ بر ۴
مرحله یک چهارمزندی ۲ – یوسف منصور از مصر صفرراند اول: ۱۴ بر ۵راند دوم: ۱۱ بر ۴
مرحله نیمه نهاییزندی – لیث الرواشز از اردن راند اول: ۶ بر ۲ برنده زندیراند دوم: ۲ بر ۲ برنده نماینده اردنراند سوم: ۵ بر یک برنده زندی
فینالزندی صفر – حاجی موسایی از ایران ۲راند اول: ۷ بر ۴راند دوم: ۱۴ بر ۵
زندی نقره‌ای شد
مهدی حاجی موسائی
دور نخستحاجی موسائی ۲ – یاسین عامر از عراق صفرراند اول: ۱۲ بر ۳ برنده حاجی موسائیراند دوم: ۷ بر یک برنده حاجی موسائی
نیمه نهاییحاجی موسائی ۲ – هاکان چان از ترکیه صفرراند اول: ۱۲ بر ۳راند دوم: ۱۲ بر صفر
فینالحاجی موسائی ۲ – زندی صفرراند اول: ۷ بر ۴راند دوم: ۱۴ بر ۵
حاجی موسائی طلایی شد
وزن ۵۸- کیلوگرم
تعداد شرکت کنندگان: ۱۱ تکواندوکار
آرمین هادی پور
دور نخستآرمین هادی پور – استراحت
مرحله نیمه نهاییآرمین هادی پور ۲ – لوی حمدان از اردن صفرراند اول: ۱۳ بر ۳راند دوم: ۱۵ بر ۲
فینالآرمین هادی پور – چاد هوئج از لبنانبرنده آرمین هادی پور
آرمین هادی پور طلایی شد
وزن ۶۳- کیلوگرم
تعداد شرکت کنندگان: ۱۲ تکواندوکار
فرزان عاشورزاده
دور نخستفرزان عاشورزاده – استراحت
مرحله یک چهارمعاشورزاده ۲ – جواد فرهات از ساحل عاج صفرراند اول: ۶ بر ۲ راند دوم: ۱۶ بر ۴
مرحله نیمه نهاییعاشورزاده ۲ – احمد ناصر از مصر صفرراند اول: ۸ بر صفرراند دوم: ۳ بر ۲
فینالعاشورزاده صففر – الهلوانی از اردن ۲برنده نماینده اردن
عاشورزاده نقره‌ای شد
وزن ۶۸- کیلوگرم
تعداد شرکت کنندگان: ۱۲ تکواندوکار
رضا کلهر
دور نخسترضا کلهر ۲ – سری بکاح کریست از ساحل عاج صفرراند اول: ۷ بر ۳ راند دوم: ۱۲ بر صفر
مرحله یک چهارمکلهر ۲ – امیرکان توران از ترکیه صفرراند اول: ۱۰ بر ۴راند دوم: ۶ بر ۲
نیمه نهاییکلهر ۲ – فیصل سعیدی از مراکش صفرراند اول: ۴ بر صفر راند دوم: ۱۲ بر ۴
فینالکلهر ۲ – عیاد برکات از مصرراند اول: ۴ بر صفرراند دوم: ۱۱ بر ۵
کلهر طلایی شد
وزن ۷۴- کیلوگرم
تعداد شرکت کنندگان: ۱۲ تکواندوکار
امیرمحمد بخشی
دور نخستامیرمحمد بخشی – استراحت
دور یک چهارمامیرمحمد بخشی ۲ – احمد فرهات از لبنان صفرراند اول: ۸ بر ۲راند دوم: ۹ بر ۷
مرحله نیمه نهاییبخشی ۲ – عبدالرحمان از مصر یکراند اول: ۵ بر یک بخشیراند دوم: ۷ بر ۴ برنده نماینده مصرراند سوم: ۲ بر یک بخشی
فینالبخشی – رامی عیسی از مصرراند اول: یک بر صفر برنده نماینده مصرراند دوم: ۴ بر یک برنده بخشیراند سوم: ۸ بر ۳ برنده بخشی
بخشی طلایی شد
وزن ۸۰- کیلوگرم
میرهاشم حسینی
یک چهارممیرهاشم حسینی ۲ – محمد اوتارا ساحل عاج صفرراند اول: ۱۲ بر صفر برنده میرهاشمراند دوم: ۱۵ بر ۱۲ برنده میرهاشم
نیمه نهاییمیرهاشم حسینی – صالح الشراباتی از اردنانصراف صالح الشراباتی
فینالمیرهاشم حسینی – محمدحسین یزدانی از ایرانبا صلاحدید کادر فنی این دیدار انجام نشد و طلا به نام میرهاشم حسینی ثبت شد
محمدحسین یزدانی
دور نخستیزدانی – استراحت
مرحله نیمه نهایییزدانی ۲ – چاربل از لبنان صفرراند اول: ۶ بر ۴راند دوم: ۱۶ بر ۹
فینالمیرهاشم حسینی – محمدحسین یزدانی از ایرانبا صلاحدید کادر فنی این دیدار انجام نشد و طلا به نام میرهاشم حسینی ثبت شد و یزدانی نقره‌ای شد
وزن ۸۷- کیلوگرم
تعداد شرکت کننده: ۹ تکواندوکار
ابوالفضل عباسی
دور نخستعباسی ۲ – «السیفی» از لبنان صفرراند اول: ۱۲ بر یک راند دوم: ۴ بر ۳
دور یک چهارمعباسی ۲ – راوی احمد از مصر صفرراند اول: یک بر صفرراند دوم: ۶ بر صفر
مرحله نیمه نهاییابوالفضل عباسی یک – مهران برخورداری ۲ راند اول: تساوی برنده ابوالفضل به دلیل پاور بیشترراند دوم: ۵ بر ۲ به نفع مهرانراند سوم: ۵ بر ۳ به نفع مهران
عباسی برنزی شد
مهران برخوداری
دور نخست مهران برخورداری ۲ – سرگان از ترکیه صفرراند اول: ۴ بر یکراند دوم: ۱۲ بر یک
مرحله نیمه نهاییمهران برخورداری ۲ – ابوالفضل عباسی یکراند اول: تساوی برنده ابوالفضل به دلیل پاور بیشترراند دوم: ۵ بر ۲ به نفع مهرانراند سوم: ۵ بر ۳ به نفع مهران
فینالبرخورداری – عابدینی از ایرانراند اول:۶ بر یک برخورداریراند دوم: ۴ بر ۴ برنده برخورداری
مهران برخورداری طلایی شد
مهدی عابدینی
دور نخستمهدی عابدینی ۲ – تارک موصال از لبنان یکراند اول: ۵ بر صفر برنده عابدینیراند دوم: ۴ بر صفر برنده نماینده لبنانراند سوم: ۵ بر یک برنده عابدینی
نیمه نهاییعابدینی – فهد صبیحی از اردن برنده عابدینی
فینالعابدینی صفر – برخورداری از ایران ۲راند اول:۶ بر یک برخورداریراند دوم: ۴ بر ۴ برنده برخورداری
عابدینی نقره‌ای شد
وزن ۸۷+ کیلوگرم
تعداد شرکت کنندگان: ۹ تکواندوکار
سجاد مردانی
دور نخستسجاد مردانی – استراحت
مرحله یک چهارممردانی ۲ – سوفلان اسلابی (مراکش) یکراند اول: ۳ بر ۳ برنده مراکشراند دوم: ۶ بر ۳ برنده سجادراند سوم: ۲ بر یک برنده سجاد
مرحله نیمه نهاییمردانی ۲ – شریف امیر از مصر صفرراند اول: ۸ بر ۴راند دوم: ۹ بر ۲
فینالمردانی – علی نجفی از ایرانبا صلاحدید کادر فنی این دیدار انجام نشد/ مردانی طلایی شد
علی نجفی
دور نخستعلی نجفی ۲ – محمد علی (مصر) صفرراند اول: ۹ بر ۸ راند دوم: ۸ بر صفر
نیمه نهاییعلی نجفی ۲ – ری راهی از لبنان صفرراند اول: ۴ بر ۲ راند دوم: ۱۲ بر ۷
فینالنجفی – مردانی از ایرانبا صلاحدید کادر فنی این دیدار انجام نشد. نجفی نقره‌ای شد
گروه بانوان
وزن ۴۹- کیلوگرم
تعداد شرکت کنندگان: ۹ تکواندوکار
سعیده نصیری
دور نخستنصیری – استراحت
مرحله یک چهارمنصیری ۲ – جانا عبدالراحم از اردن صفرراند اول: ۶ بر ۲راند دوم: ۱۲ بر ۳
نیمه نهایینصیری ۲ – آنا حداد از لبنان صفرراند اول: ۶ بر ۳راند دوم: ۱۲ بر یک
فینالنصیری – از مصرراند اول: ۷ بر ۵راند دوم: ۹ بر یک
سعیده نصیری طلایی شد
مریم رضانژاد
دور نخستمریم رضانژاد ۲ – «نور الداردووک» از اردن صفرراند اول: ۵ اخطاره شدن حریف و برنده مریمراند دوم: ۱۵ بر یک برنده مریم
نیمه نهاییمریم رضانژاد صفر – شهد سامی از مصر ۲راند اول: ۶ بر ۳راند دوم: ۲ بر ۲ برنده حریف مصری
رضانژاد از دور رقابت‌ها کنار رفت
وزن ۵۳- کیلوگرم
تعداد شرکت کنندگان: ۱۳ تکواندوکار
مبینا نعمت زاده
دور نخستنعمت زاده ۲ – ندا فرهود از عمان صفرراند اول: ۱۲ بر صفرراند دوم: ۸ بر صفر
یک چهارمنعمت زاده – ماریلا از لبنانراند اول: ۳ بر صفرراند دوم: ۷ بر ۲
نیمه نهایینعمت زاده ۲ – کاریا دمیان از لبنان صفرراند اول: ۱۳ بر یک راند دوم: ۱۲ بر صفر
فینالنعمت زاده ۲ – غزل سلطانی از ایرانراند اول: یک بر صفرراند دوم: ۴ بر صفر
مبینا نعمت زاده طلایی شد
غزل سلطانی
دور نخستسلطانی – استراحت
یک چهارم نهاییسلطانی ۲ – آیا احمد (مصر) صفرراند اول: ۷ بر صفرراند دوم: ۵ بر صفر
نیمه نهاییسلطانی – فریماتا از ساحل عاجبرنده در ۲ راند غزل با نتیجه ۱۲ بر صفر
فینالغزل سلطانی صفر – مبینا نعمت زاده ۲راند اول: یک بر صفرراند دوم: ۴ بر صفر
غزل سلطانی نقره‌ای شد
وزن ۵۷- کیلوگرم
تعداد شرکت کنندگان: ۸ تکواندوکار
زهرا شیدایی
دور نخستزهرا شیدایی ۲ – «باسما احمد» از مصر صفرراند اول: ۳ بر یک راند دوم: ۸ بر ۳
مرحله نیمه نهاییشیدایی ۲ – ماریاما سیسه از ساحل عاج صفرراند اول: ۱۳ بر یکراند دوم: ۵ بر ۲
فینالزهرا شیدایی – آون از لبنانراند اول: ۶ بر ۲ برنده زهراراند دوم: ۷ بر ۳ برنده نماینده لبنانراند سوم: ۵ بر ۴ برنده زهرا
شیدایی طلایی شد
وزن ۶۲- کیلوگرم
تعداد شرکت کنندگان: ۵ تکواندوکار
سیده نرگس میرنوراللهی
دور نخستسیده نرگس میرنوراللهی – استراحت
مرحله نیمه نهاییسیده نرگس میرنوراللهی ۲ – تامر از مصر صفرراند اول: ۱۰ بر ۳راند دوم: ۷ بر صفر
فینالنرگس میرنوراللهی ۲ – روان رفیعی از مصر صفرراند اول: یک بر صفرراند دوم: ۸ بر ۴
نرگس میرنوراللهی طلایی شد
وزن ۶۷- کیلوگرم
تعداد شرکت کنندگان: ۵ تکواندوکار
زینب اسماعیلی
دور نخست زینب اسماعیلی ۲ – آیا شهاتا از مصر صفرراند اول: ۵ بر صفرراند دوم: ۸ بر ۶
فینالاسماعیلی – جولیانا الصادق از اردن (برنده زینب)انصراف نماینده اردن/ زینب اسماعیلی طلایی شد
وزن ۷۳- کیلوگرم
تعداد شرکت کنندگان: ۶ تکواندوکار
فاطمه شفیع پور
دور نخستشفیع پور صفر – رها آذر از لبنان ۲راند اول: ۹ بر ۶ برنده لبنانراند دوم: ۸ بر ۶ برنده لبنان
شفیع پور از دور رقابت‌ها کنار رفت.

منبع :
https://www.yjc.news/fa/news/8255185/ایران-با-۱۹-مدال-قهرمان-شد

دکمه بازگشت به بالا