اخبار سیاسی

سامانه های موشکی آرمان و آذرخش در کمترین زمان اهداف را منهدم می کنند

منبع خبر : https://www.yjc.ir/fa/news/8670868/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

دکمه بازگشت به بالا